Life

THE BASIC FOR THE FUTURE

การศึกษาที่ดีคือของขวัญแสนล้ำค่าสำหรับอนาคตลูก ซึ่งพ่อแม่ทุกคนเลือกได้
Reading time 18 seconds

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับสมองที่พัฒนาไปตามวัย ส่วนพ่อแม่คือผู้ที่คอยสนับสนุนให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคู่ไปกับการเลือกสรรโรงเรียนที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่สุด เพื่อเด็กจะได้มีพัฒนาการทางสมองอย่างเต็มที่ และเติบโตขึ้นตามวัยอย่างมีคุณภาพ

 

1575608631394379 10 shrewsbury city campus break

ทราบไหมว่าการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบมีเหตุและผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาต่างๆ การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กวัยแรกเรียน! อย่างช่วงชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยเฉพาะช่วงอายุ 7-8 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตของเด็ก แต่ต้องเลือกหลักสูตรที่เน้นในเรื่องนี้ด้วย ที่สำคัญคือต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

1575608698060287 11 shrewsbury city campus break

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ได้ประกาศเปิดตัวหลักสูตร Design, Engineer, Construct (DEC) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการมากที่สุด เพื่อปูพื้นไปสู่เส้นทางสายอาชีพสถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์โครงการ ผ่านการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ เข้าใจการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างดี

 

1575608849720314 4 class atmosphere dec1575608710893887 8 class atmosphere d t
1575608738580595 7 class atmosphere dec

โดยโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส เป็นโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก และโรงเรียนแห่งแรกของไทยที่นำหลักสูตร DEC มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยแรกเรียน ทั้งยังตระหนักว่าครูผู้สอนคือบุคลากรที่มีความสำคัญมาก จึงได้เลือกสรรครูผู้ชำนาญการด้านการออกแบบและเทคโนโลยีโดยตรงจากประเทศอังกฤษ เพื่อจะได้นำหลักสูตรคุณภาพนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเชื่อมโยงกับเด็กนักเรียนมากที่สุด

ขณะเดียวกัน มีงานวิจัยพบว่าหากต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาของบุตรหลานให้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษานั้นๆ ควรเริ่มต้นก่อนอายุ 10 ปี โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส จึงเน้นความเป็นเลิศในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาไทยและภาษาจีนกลางด้วย ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้กับเด็กทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ทางด้านภาษาอย่างเต็มที่

 

/

การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กัน เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าหากเด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่เพียบพร้อมด้วยหลักสูตรคุณภาพ มีความใส่ใจและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลาย พวกเขาย่อมมีความพร้อมในการรับมือกับโลกนอกห้องเรียน และสามารถนำความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.shrewsbury.ac.th/city

related posts

Recommended posts for you